Organogram

Organogram

Hier treft u het organogram van de Protestanste gemeente Zuidbroek aan.

Bijlage 4  Organogram

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Zuidbroek

 

voorzitter
scriba
moderamen

CvK

pastoraat Erediensten diaconie jeugdwerk
Penningmeester pastoraal team preekvoorziening zending en evangelisatie club
Boekhouder catechisatie liturgiecommissie collecte rooster CJV
Koster wijkwerk gastdame/heer   Kluis
Gebouwen bloemengroet lectoren   Jeugdraad

Kerkenblad

stukje kerkenblad Avondmaal   Kindernevendienst
Ledenadministratie       oppasdienst