Beleidsplan

Beleidsplan

<BELEIDSPLAN
PROTESTANTSE GEMEENTE
ZUIDBROEK

2021 - 2025

Inhoudsopgave
Inleiding 3
1. Gegevens 4
2. Profiel van de gemeente 6
3. Visie op gemeente zijn 7
4. Kerkenraad 7
5. Kerkdiensten 8
6. Pastoraat 8
7. Jeugdwerk 9
8. Diaconaat 10
9. Seniorengespreksgroep 11
10. Catechese 12
11. PKMC 13
12. College van kerkrentmeesters 15
13. Preekvoorziening 15
14. Middelen 15
15. Communicatie 16
16. Evaluatie 16
17. Bijlage 1 t/m 3 Gegevens en grafieken 17

Inleiding
In 2008 is door de kerkenraad een beleidscommissie geïnstalleerd om het belang van een beleidsplan te onderzoeken en in te vullen. Dit heeft tot resultaat gehad dat er een Beleidsplan is gekomen voor de periode 2009 t/m 2015 en 2016 t/m 2020
Nu de periode van het beleidsplan is verstreken, is door de kerkenraad wederom het huidige beleidsplan aangepast aan de nieuwe situatie / wensen van de gemeente. Voor u ligt dan ook het nieuwe beleidsplan 2021 – 2025.

Om bepaalde doelstellingen te realiseren moet de kerkenraad beslissingen nemen. En die doelstellingen kun je pas realiseren als je de beschikking hebt over de nodige middelen zoals menskracht, een gebouw, instrumenten, geld, etc.
Een beleidsplan brengt die werkzaamheden, plannen en middelen in kaart. Het gaat er in een beleidsplan ook om dat we van elkaar – we zijn op elkaar aangewezen – weten wat er gedaan wordt. Dat we elkaar kunnen aanvullen waar dat nodig is.
Misschien springen sommige zaken er uit, terwijl niet minder belangrijke activiteiten best wat meer aandacht mogen krijgen. Daarnaast legt een beleidsplan ook bloot waar we als gemeente tekort schieten. Een beleidsplan is een wegwijzer die gericht is op de toekomst. Maar wat er gedaan wordt en moet worden kan niet gerealiseerd worden zonder naar het verleden te kijken.
Tenslotte staan we allemaal op de schouders van onze voorgangers. Belangrijk is ook dat een beleidsplan je bij de les houdt en vertelt waar we naar toe willen. Voor onderweg zijn er drie kernwoorden: Vieren, Dienen, Leren waar we in het beleidsplan regelmatig naar verwezen wordt.

In het voorliggende plan informeert elke geleiding – raad – binnen onze gemeente u over haar werkzaamheden. Elke raad brengt zijn visie naar voren, waarna u over de “huidige stand van zaken” wordt geïnformeerd evenals de plannen en doelen voor de komende jaren.
Elk beleidsplan geldt voor een termijn. In dit geval 5 jaar. Binnen deze 5 jaar kunnen we elkaar stimuleren en natuurlijk aanspreken op gedane beloften en gemaakte afspraken. We mogen elkaar tot een hand en voet zijn.
Laten we aan de slag gaan in Vieren, Dienen en Leren.

1. Gegevens

1.1. Inwoner- en ledental

De Protestantse Gemeente Zuidbroek (PGZ) bestaat uit 378 leden.
In de grafiek in bijlage 1 is te zien hoe deze leden zijn onderverdeeld in belijdende leden, gedoopte leden en niet gedoopte leden. Er zijn enkele leden die als niet lid zijn geregistreerd. Dit zijn mensen die als Belangstellende van de gemeente zijn geregistreerd.

1.2. Leeftijdsopbouw
In bijlage 2 is de leeftijdsopbouw te zien.
Opvallend is de grote groep 50+ leden. In deze groep zitten ook de meeste belijdende leden. Verder is in grafiek te zien dat er veel leden onder de schoolgaande kinderen zijn.

1.3. Samenlevingsverbanden
Voor beleidskeuzes is het van belang dat het bekend is hoe de gemeente is opgebouwd. Zijn er veel alleenstaanden? Of bestaat de gemeente juist uit veel gezinnen met kinderen? In bijlage 3 is te zien dat onze gemeente voor ruim de helft bestaat uit gehuwde leden. Echter één- derde van de leden is ongehuwd, al dan niet alleenstaand.

1.4. Werkwijze commissies en raden
De PGZ wordt bestuurd vanuit een centrale kerkenraad. Deze bestaat uit 8 leden, waarvan 5 ouderlingen en 3 diakenen. De ouderlingen kunnen een speciale taak hebben zoals voorzitter, scriba, kerkrentmeester of jeugdouderling.
Het moderamen is het dagelijks bestuur. Deze bestaat uit de voorzitter, de scriba en een afgevaardigde van de diaconie.
Het gemeentewerk is opgebouwd uit meerdere commissies en werkgroepen.
- Jeugdraad Diaconie
- Organistenrooster PKMC
- Preekvoorziening Verjaardagsfonds
- Kerkenblad Schoonmaak Kerk en Gebouwen
- Pastoraal team Jeugdclubs
- Gesprekgroep Kerkrentmeesters

De commissies en raden werken in principe zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Jaarlijks is er een commissie vergadering waarin de verschillende commissies hun werkzaamheden evalueren met de kerkenraad en vooruitkijken op de toekomst. De Liturgiecommissie en de orgelcommissie zijn samengevoegd tot de Petrus Kerk Muziek Commissie PKMC.

1.5. Externe relaties
De PGZ heeft geen formele relaties met andere externe organisaties. Vanuit de landelijke synode is het onderdeel van de classis Groningen. Vanuit de PGZ wordt bijgedragen aan de vespers in het woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek i.s.m. de Hervormde Gemeente in Noordbroek.

1.6. Communicatie tussen kerkenraad en gemeente
De kerkenraad organiseert 1 keer per jaar een gemeenteavond waarin de leden op de hoogte worden gebracht van de activiteiten, financiën en plannen van de kerkenraad. In principe is op deze avond een dialoog mogelijk en kunnen ideeën ingebracht worden.
Verder wordt maandelijks een verslag van de kerkenraadsvergadering openbaar gemaakt in het kerkblad. De kerkenraad laat zich daarnaast 1 keer per jaar informeren over het werk van de verschillende commissie vai een speciale vergadering.

1.7. Gemeentestructuur

1.8. Taak en werkwijze emeritus predikant
Er is een emeritus predikant verbonden aan de PGZ voor circa 4 uur per week. Daarnaast gaat de emeritus predikant een aantal erediensten per jaar voor. Deze vallen buiten de 4 uren per week. Bij de invulling van de werkzaamheden ligt de nadruk op pastoraat en gesprekgroep. Tevens zal de emeritus predikant op verzoek deelnemen aan de kerkenraadsvergadering en in overleg met onze consulent zorg dragen voor het voorwoord in het Kerkenblad.

1.9. Financiën

De financiën worden beheerd door het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de diaconie.
De verdeling is gebaseerd op de kerkorde en houdt globaal in dat de financiën van diaconale aard zoals collectes en zending door de diaconie worden beheert. Andere financiën behoren bij het College van Kerkrentmeesters (bijvoorbeeld gebouwen, salaris pastor).
Op de gemeenteavond, 1 keer per jaar, wordt er verantwoording afgelegd door zowel diaconie als CvK over de financiën aan de gemeenteleden door middel van de jaarrekening.
Sommige groeperingen, zoals het koor zijn financieel zelfstandig, de andere activiteiten worden aar behoefte bekostigd waarbij de orgelcommissie en de jeugdraad een eigen rekening voeren.
2. Profiel van de gemeente

2.1. Typering
De PGZ is ontstaan door federatie tussen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente in 2002. De eerste jaren zijn vooral besteed aan het stroomlijnen van elkaars activiteiten. Het invullen van predikanten en voorgangers met een gereformeerd of hervormde achtergrond is probleemloos verlopen. Ook bezetting in de diverse commissies heeft in deze geen problemen opgeleverd. In tegendeel, hierdoor is een sterkere bezetting ontstaan. In 2006 is de federatie omgezet in een fusie.
De PGZ is een gemeente die graag een maatschappelijke relevante gemeente wil zijn, vernieuwend in beweging. Die graag de volgende punten om wil zetten in daden:
* Oecumenisch – Apostolair / Diaconaat;
* Kerk zijn voor anderen;
* Gericht op: heelheid, gerechtigheid, vrede;
* Kernwoorden: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit.

2.2. Gemeente en omgeving
De PGZ is een intern gerichte gemeente. De gemeente zoekt tegenwoordig contact met andere kerkelijke gemeenten om tot een eventuele samenwerking te komen op bestuurlijk vlak, dit ook om in de toekomst als PGZ door te kunnen blijven functioneren. Via de plaatselijke media wordt wekelijks aandacht gevraagd voor activiteiten in de gemeente.

3. Visie op gemeente zijn

Op basis van reeds eerder gemaakte gemeentemodellen is de volgende visie geformuleerd:
“De Protestantse Gemeente van Zuidbroek wil een gemeente zijn, die de bijbel als leidraad neemt om te dienen, te leren en te vieren en als zodanig herkenbaar wil zijn in de samenleving”

Leren voor alle groepen Bijbelkennis bevorderen
meer aandacht geven aan cursussen door te selecteren naar doegroep en deze doelgroepen persoonlijk benaderen
van elkaar leren door met respect naar elkaars standpunt te luisteren

Dienen als geloofsgemeenschap God dienen door de handen en de voeten van de Heer te zijn
met het oog op de wereld die activiteiten stimuleren die het welzijn bevorderen van personen en gemeenschappen

Vieren de eredienst zodanig vorm geven dat een ieder op zijn niveau zich aangesproken voelt door Woord, Lied en Gebed.
meer aandacht voor de kerkelijke cyclus

Voorts stellen we het volgende te doel:
- we willen een actieve gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelen
- we willen een gemeente zijn die uitstraalt, naar binnen en naar buiten
- we willen een gemeente zijn die jongeren de ruimte geeft voor ideeën
- we willen een gemeente zijn waar een grote groep vrijwilligers meedoet aan gemeente op en uitbouw in diverse commissie
- we willen een gemeente zijn die van elkaar accepteert dat er verschil in beleving kan zijn
- we willen een gemeente zijn waarin we omzien naar elkaar
4. Kerkenraad

4.1. Beleid
De kerkenraad is voorwaarden scheppend bezig voor gemeenteleden en – groepen om daardoor onze visie optimaal te kunnen vorm geven.

4.2. Beleidsvoornemens
• Omstandigheden creëren om de middengroep 30-40 jarigen meer betrokken te krijgen bij de gemeente.
• Speciale kerkdiensten voor de jeugd en middengroep op andere tijdstippen.
• Voortzetten van jeugddiensten, kinderdiensten, gezinsdiensten, zondag andere diensten, etc.
• Deskundige ondersteuning van alle gemeenteleden, ieder heeft zijn eigen gaven en talenten.

4.3. Werkzaamheden
• Speciale avonden voor de middengroep. O.a. eetavond, gesprekken en oppas voor de kinderen.
• Financieel kost het de CvK een kleine bijdrage of het levert iets op. Het kleine groepje mensenkracht is kosteloos en vrijwillig.
• Kaarten versturen naar gemeenteleden wordt gewaardeerd.
• Gesprekgroep voldoet goed en is lerend en gezellig.
• Het koffie drinken na de kerkdienst is zeer positief en opbouwend.
5. Kerkdiensten
5.1. Beleid
Een mix van traditie en hedendaagse beleving van het geloof waarin een ieder zich thuis voelt.

5.2. Beleidsvoornemens
• Handhaven van de traditionele zondagsdienst met enige vernieuwende aspecten, waaronder keuze uit meerdere eigentijdse liedboeken. Deze dienst is bestemd voor iedereen uit de gemeente.
• Jeugddiensten, los van de zondagse eredienst, op b.v. zaterdagavond of zondagmiddag of –avond. In deze dienst zou dus echt de nadruk moeten liggen op de jeugd, de organisatie van die diensten dienen daarom ook te liggen bij de jeugd met ondersteuning van de jeugdouderling en voorganger.
• Speciale diensten voor de jeugd en middengroep op andere tijden
• Thema of zangdiensten. Ook deze zouden een plek dienen te krijgen binnen onze gemeente, al dan niet los van de zondagse erediensten.
• Het 3 tot 5 maal laten ondersteunen van de kerkdiensten / cantorijdiensten door het o.a. de Dutch Choral Singers.

5.3. Werkzaamheden
• Inspanning van kerkenraad, voorganger en vrijwilligers uit de gemeente.
• Investering in kosten.

6. Pastoraat
6.1. Beleid
In gesprek gaan met mensen, lief en leed delen, elkaar bevragen en steunen rondom het Woord van God. Je geroepen voelen om hieraan inhoud te geven.

7.2. Beleidsvoornemens
• Meer tijd voor pastoraat, huisbezoeken.
• Investering door gemeente in tijd en geld.
• Gebruik maken van talenten in en van de gemeente.
• Huisbezoek voor meerdere doelgroepen, groothuisbezoek, ouders met jonge kinderen, ouders met pubers, mensen zonder kinderen etc.
• Organiseren gespreksgroepen, -bijeenkomsten rondom thema het leven: rouw, trouw, geboorte, huwelijk, ziekte etc.

7. Jeugdwerk
7.1. Beleid
Waarom doen we aan jeugdwerk in onze kerk? Waarom besteden zoveel vrijwilligers hun tijd aan jeugd en jongeren?
En waarom willen we dit jeugdwerk in kaart brengen en tot een beleidsplan komen?
Als kerkenraad en gemeente zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben naar elkaar toe. Dus ook naar de jeugd toe binnen onze gemeente.
De kerk is voor iedereen een ontmoetingsplaats.
In het kind begint het geloof en in wezen dus de kerk.
Jongeren zijn in die zin het fundament van de kerk. Vanuit de doopopdracht krijgt iedere ouder en de gemeente mee dat hij/zij zich zal inzetten voor de geloof opvoeding zodat jongeren ook de toekomst van de kerk zijn.
Door middel van jeugdwerk proberen we de jongeren bij elkaar te houden als groep. Dit kan zekerheden en houvast geven. Door dezelfde christelijke achtergrond zien jongeren het jeugdwerk ook als rustpunt.
Binnen het jeugdwerk kun je met een gerust hart je samen met geloofsvragen bezig houden. Ook wordt hier de maatschappij in het klein geoefend, natuurlijk door de bril van het evangelie. Je leert om elkaar te accepteren en te respecteren.
Eigenlijk willen we samen oud worden, net als in een gezin. We zijn een grote familie.
Het jeugdbeleidsplan kan een middel zijn om het uiteindelijke doel te bereiken. Dit doel is als volgt omschreven:
We zijn binnen de gemeente partners/familieleden van elkaar, we staan naast elkaar; jong en oud, jeugdgroepen en kerkenraad.
Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk jongeren bij het jeugdwerk van de kerk betrekken.
Voor verdere toelichting, zie het Jeugdbeleidsplan 2021 - 2025.

8. Diaconaat
Met behulp van dit beleidsplan willen we o.a. als college van diaken en als gemeente over de diaconaat in gesprek zijn. We vinden het belangrijk dat we vanuit de gekozen organisatiestructuur en gemaakte keuzes met de betrekking tot de verdeling van taken en verantwoordelijkheden aan de slag gaan. Dit schept duidelijkheid voor iedereen binnen ons college en voor u als gemeente en zal voorkomen dat we steeds weer opnieuw tijd en energie gaan steken in zaken die niet direct de uitvoering van het diaconaat dienen.

8.1 Organisatie en taakverdeling
Ons huidige college van diaken bestaat uit 3 personen. Ieder heeft een eigen functie binnen
de diaconie en een aantal bijzondere taken en verantwoordelijkheden hierin.

Voorzitter (is tevens wijkdiaken zie het rode boekje)
Bijzondere taken en verantwoordelijkheden:
* Algemene contactpersoon van de diaconie naar kerkenraad en gemeente
* Verslaglegging tijdens de diaconie vergaderingen
* Openen, leiden en sluiten van de diaconie vergaderingen

Secretaris (is tevens wijkdiaken zie rode boekje)
* Alle informatie van de diaconie wat bestemd is voor het kerkenblad ontvangen en verzamelen
en als berichtgeving van diaconie mailen naar de redactie van het kerkenblad.
* Contact persoon autodienst voor de kerkdienst en overige activiteiten.
* Contact persoon voor de zondagse bloemengroet en zo nodig de bezorging daarvan.
* Indien nodig verslaglegging van de diaconievergadering.

Penningmeester (is tevens wijkdiaken zie het rode boekje)
* Beheren van de financiële middelen (hoofdstuk 7.2)
* Opstellen jaarrekening vanuit het beheer + opstellen financiële begroting (dit met behulp van CvK
* Contact persoon voor mogelijke financiële hulpvraag.

Algemene/gemeenschappelijk taken en verantwoordelijkheden:
* Diaken van dienst zijn tijdens de erediensten volgens het dienstenrooster
* Inzamelen en tellen van de financiële gaven van de gemeente tijdens de erediensten.
* Dienst doen aan de tafel van de Heer volgens dienstrooster en zorgdragen voor de voorbereiding
hiervan, zoals de tafel voorbereiden, overleg hebben met de koster over brood en wijn.
* Bespreken van eventuele hulpvragen wat betreft toezegging en voorwaarden.
* Deelname aan de kerkenraadsvergaderingen.
* Opstellen van collecteroosters
* Beheer beleidsplan (wijzigingen/aanpassingen doorvoeren en indien nodig communiceren
naar de gemeente via het kerkenblad.
* Verantwoordelijk voor uitvoering van programma’s Kerk in Actie, binnenland diaconaat,
Zending.
* Het organiseren van een kerstmiddag voor belangstellenden.(mag niet samenvallen met kerst
van het jeugdwerk)

Gezamenlijke verantwoordelijkheden:
* Signaleren en zorgdragen voor de financiële en materiele noden van mensen binnen de gemeente.
* Signaleren en aanbieden van de autodienst en adviseren bij hulpdiensten tijdens contacten met gemeenteleden indien gewenst.
*In samenwerking met het pastoraat, ouderlingen en contactpersonen zorgdragen voor zieken en mensen die extra aandacht nodig hebben.
* Indien nodig gemeenteleden bezoeken, hulp en diaconale ondersteuning bieden.

8.2 Werkwijze
Onze werkwijze willen we graag simpel houden. De Diakenen voeren hun taken en verantwoordelijkheden naar vermogen uit en kunnen ten alle tijden een beroep doen op elkaar hetzij voor overleg, ruggensteun of hulp. Er bestaat een Diaconie-app en het is goed om deze te gebruiken omdat men dan terug kan lezen wat er is overlegt. Omdat we een relatieve klein groep zijn, kunnen we heel gemakkelijk met elkaar overleggen en als het nodig is, elkaar ondersteun en aanvullen. Mocht er iemand afwezig zijn dan alles gewoon door gaat. Vergaderen doen we gemiddeld 6 a 7 keer per jaar, we bespreken dan lopende zaken en komende zaken er wordt een verslag van gemaakt en volgt er een terugkoppeling naar de kerkenraad. Elke vergadering word geopend met gebed en/of lezing en afgesloten met dankgebed.

9. Slotwoord
U bent bijna klaar met het lezen van het diaconaal beleidsplan van onze gemeente.
Het wijkt hier en daar iets af van het vorige en u bent natuurlijk altijd vrij om te reageren en
vervolgens u zelf af te vragen aan welke diaconale dienst(en) u bereid bent mee te doen/helpen. Een beleidsplan dient onderhouden te worden daarom wordt u uitgenodigd om mee te (blijven) denken. We hopen met u over het werk binnen het diaconaat in gesprek te komen. Pastoraat en diaconaat raken elkaar wanneer mensen in hun leven en in hun geloof te kampen krijgen met fysieke, sociale of materiele noden. Nood kan leiden tot levens- en geloofsvragen:
Waar is God in mijn nood? Onze diaconale dienst aan onze naasten is een vrucht van de Geest die wij ontvangen door ons geloof. Ons diaconaat is onlosmakelijk verbonden en wellicht afhankelijk van onze inspanningen in het (geloofs)pastoraat. Geloof in het verzoenende werk van Jezus Christus en daarmee in de liefde van God. God geeft ons immers die veranderende levenshouding
Wij kunnen door onze diaconale arbeid getuigen van het verlossende werk van Christus.
Vanuit bovenstaande gedachte doen wij als college van diakenen hierbij een oproep aan de kerkenraad en u als gemeente vooral ook te blijven bidden voor, te investeren in en te werken aan een goed en voldoende (geloofs) pastoraat binnen onze gemeente.
Wij wensen u Gods Zegen toe bij al gedachten en overwegingen aangaande het bepalen van uw eigen diaconale dienst aan uw naaste(n)
College van Diakenen
9. Gespreksgroep
9.1. Beleid
Met elkaar in gesprek zijn en blijven rond het Woord. Daarbij omzien naar elkaar binnen en buiten de gemeente. Welzijn van de gemeente. Geïnspireerd door Gods woord en elkaar. Onder leiding van de deskundigheid van een pastorale medewerker. De gespreksgroep zal de komende jaren meer zelfstandig proberen te zijn en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen binnen de kerkelijke gemeente – en daarbuiten -.

9.2. Beleidsvoornemens
• Geregeld 1 keer per maand samenkomsten organiseren waar alle ouderen welkom zijn. Dus niet alleen 65+ ook jongere senioren zijn welkom.
• Bespreken van thema’s rond Bijbelgedeelten.
• Bespreken van vragen uit de groep, wat bezielt ons, waar zijn we mee bezig?
• Ouderen met elkaar in contact brengen en houden, dit eventueel met naburige gemeenten. (omzien naar elkaar).
• Actief leden werven om groep op ‘peil’ te houden.
• Inspelen op actualiteit binnen de PKN..
• Gebruik makend van moderne middelen als PC en beamer.
• Onderwerpen organiseren waarbij andere verenigingen uit Zuidbroek aansluiten. Dat betekent een breed maatschappelijk gedragen onderwerpen.

10. Catechese
10.1. Beleid
Creëren van ruimte voor de jeugd om in vrijheid met religie in woord en daad bezig te zijn vanuit Gods Woord.

10.2. Beleidsvoornemens
• Aangebodene laten aansluiten op belevingswereld van de catechisanten.
• 1 x per maand een bijeenkomst organiseren waarbij op verschillende manieren geprobeerd wordt met de jeugd in een wisselgesprek te zijn.
• Stoppen met kant en klare methoden maar in overleg met de jeugd activiteiten afspreken.
• Gebruik maken van visuele middelen zoals DVD en TV fragmenten.
• Verwerven van eigen, toereikend budget investeren in de jeugd als toekomst.
• Gebruik maken van informatie van wereldniveau tot individueel niveau, eventueel in samenwerking met andere gemeenten.
• Aansluiting zoeken met PKN Wildervank / Veendam.
• Deskundigheid nodig op gebied van feeling met jeugd, creatief denken, open staan voor andere ideeën ter bevordering van vertrouwensband. Behoefte aan inspiratie en meer handvaten voor het kunnen geven van catechisatie, vooral op het terrein van informeren en experimenteren.

10.3. Werkzaamheden
• Op ingeslagen weg verder gaan. Vertrouwen winnen, behouden en uitbouwen
• Naast gezelligheid aandacht geven aan de groep en met hun inhoud geven aan de catechese.
• Het gebruik van methodes en middelen is minimaal. Budget is niet aanwezig echter het college van kerkrentmeesters is altijd bereid geweest een deel of alle kosten te vergoeden.

11. Petrus Kerk Muziek Commissie – PKMC

11.1. Huidige situatie
De Petruskerk met haar prachtig historisch monumentaal orgel is een ideale plaats voor het ten gehore brengen van kerkmuziek en het houden van erediensten. Immers de gemeentezang wordt begeleid door klanken van het Schnitger/Freytag-orgel. Het orgel is vervaardigd in 1795 door F.C. Schnitger en H.H. Freytag. Dit grote instrument met 28 registers is in de jaren 2006/2007 grondig gerestaureerd.
Het orgel is van groot belang voor zowel de regionale, provinciale als landelijke orgelcultuur. Sinds de afronding van de restauratie worden er jaarlijks concerten en activiteiten georganiseerd opdat orgelliefhebbers kunnen genieten van dit instrument.
In 2018 zijn de orgelcommissie en de liturgiecommissie samengevoegd tot de Protestantse Kerk Muziek Commissie (PKMC).

11.2. Taken, verantwoordelijkheden PKMC
· Algemeen: ideeën bedenken of hier naar op zoek gaan voor speciale diensten en bijeenkomsten ter promotie van Petruskerk, orgel en PKN gemeente. Door het organiseren van concerten waarvoor entreegeld wordt gevraagd, genereert de PKMC inkomsten die, na aftrek van de kosten, toegevoegd kunnen worden aan het restauratiebudget.
· Organiseren en initiëren van een viertal Zondag Anders diensten voor de PKN gemeente, de diensten in de Paas cyclus (Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) en jaarlijks de Kerstnachtdienst op 24 december. Deze diensten worden afgestemd en met instemming van de voorganger voorbereid en georganiseerd.
· Organiseren en initiëren van ca. 3 tot 4 (orgel-)concerten per jaar.
· De PKMC vergadert ca. vier keer per jaar over organisatie en evaluatie van de concerten en Zondag Anders diensten. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat ter informatie naar het CVK wordt gezonden.
· Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de concerten en Zondag Anders diensten. Deze begroting wordt, voorafgaand aan het jaar van uitvoering, ter goedkeuring voorgelegd aan CVK/Kerkenraad.
· Jaarlijks vindt er een verantwoording van de inkomsten en uitgaven aan het CVK plaats.
· De voorzitter, kerkmusicus van de Petruskerk, is verantwoordelijk voor oplossingen/ideeën met betrekking tot alle ‘technische’ aspecten rondom muziek en liturgie.
· Tijdens concerten en Zondag Anders diensten verzorgt de PKMC of zij laat dit verzorgen: liturgie, kostersdienst, promotie, kopij kerkblad, plaatsen advertenties, social media.

11.3. Beleid
De bedoeling is muziek in de Petruskerk te bevorderen door:
1. het organiseren van concerten;
2. voor de PKN gemeente Zondag Anders erediensten incl. Goede Vrijdag en Stille Zaterdag van de Paas cyclus en de Kerstnachtdienst te organiseren
3. aankomende/gast musici kennis laten maken met het orgel o.l.v. organist van PKN;

Ad 1 Concerten
De PKMC heeft bij de planning van de diverse activiteiten als voornemen om een juiste combinatie van diversiteit te bieden om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en aan te trekken. Er wordt met de concertserie niet alleen gestreefd naar diversiteit in de concerten, maar ook voor verschillende doelgroepen en musici. Dus dat geldt niet alleen voor de luisteraars/concertbezoeker maar ook voor een nieuwe generatie orgelbespelers/musici. Daarmee wordt geborgd dat er aanwas komt van nieuwe jonge bespelers van een monumentaal orgel. Om deze groepen te bereiken maakt de PKMC gebruik van social media (Facebook/Instagram) naast ook de traditionele middelen zoals advertenties, posters en mail. Voornoemde communicatie wordt ondersteund door een professionele en herkenbare huisstijl van PKMC.

Ad 2 Zondag Anders
Zondag Anders is een ere dienst die op een bijzondere of andere manier wordt ingevuld dan de traditioneel gebruikelijke erediensten op zondagmorgen. Te denken valt aan een speciale zangdienst met of zonder koor, gospel met of zonder muziekband, gebruik maken van de ICT mogelijkheden (beamers,video etc.). Het doel wat we daarmee willen bereiken is:
· maakt de wekelijkse gang naar de kerk afwisselend.
· kan de niet wekelijkse bezoeker van de eredienst, verleiden naar de kerk te komen.
· het oordeel dat de wekelijkse kerkdiensten saai zouden zijn te doorbreken.
· het imago van de kerk voor leden en buitenstaanders ‘om te buigen’ en/of te verbeteren.
· de aflopende bezoekersaantallen van de erediensten om te buigen naar meer bezoekers en de eredienst weer centraal te laten staan binnen de PKN gemeente.

Ad 3 Bespelingen op het Schnitger/Freytag-orgel
Alleen onder deskundige begeleiding van de organist van de Petruskerk is het mogelijk lessen/workshops te geven c.q. orgelbespelingen te organiseren op dit orgel. Voor deze orgelbespelingen wordt een vergoeding gevraagd die wordt afgedragen aan het CVK. Het bedrag van de vergoedingen is sinds 2019 € 20,--/dagdeel.

12. College van Kerkrentmeesters
12.1. Beleid
De voorwaarden scheppen om met behulp van geld en de inzet van gemeenteleden de gebouwen en goederen die we bezitten op een verantwoorden wijze optimaal mogelijk te kunnen gebruiken voor onze geloofsgemeenschap.

12.2. Beleidsvoornemens
• Tegen zo laag mogelijke kosten de gebouwen beheren
• Onderzoek automatische incasso solidariteitskas en bijdrage Kerkblad
• Opstellen gebruiksregels de Kluis
• Inventarisatie kostbaarheden
• Onderzoek t.b.v. afstoten Petrus Kerk naar de Stichting Oud Groninger Kerken.
• Duurzaam onderhoud Kerkhorn.

12.3. Werkzaamheden
• Beheer en onderhoud gebouwen en goederen
• Bijhouden lijst gemeenteleden
• Bijhouden financiële administratie
• Betalingen doen
• Alle verdere beheerszaken en –taken eventueel met ondersteuning van externen.
13. Preekvoorziening
13.1. Beleid
Het voorzien van elke zondag van een voorganger
13.2. Beleidsvoornemens
• Het aantrekken van voorgangers die eventueel wat verder weg wonen.
• Enig budget voor aantrekken ‘duurdere’ voorganger.

14. Middelen
14.1. Beleid
De kerkgemeenschap zal alle activiteiten uit eigen middelen moeten bekostigen. Deze gelden komen deels uit renten van gespaarde gelden uit het verleden en collectes tijdens de erediensten. Het merendeel wordt bijeengebracht via de jaarlijkse kerkbalans actie.

14.2. Beleidsvoornemens
We zullen er samen voor moeten zorgen om de kerkbalans – inkomsten op peil te houden. Het beleid is er op gericht dat we de gelden voor activiteiten, gebouwen en pastorale ondersteuning optimaal blijven gebruiken. Dit wordt jaarlijks met cijfers onderbouwd gepresenteerd in het jaarverslag.

15. Communicatie
Communicatie ie een onmisbaar onderdeel in de gemeente zijn. Dit betreft zowel de interne communicatie naar de eigen leden toe las de externe communicatie naar de wereld buiten de kerkelijke gemeente.
Het beleidsdoel hiervoor is ook : het inzichtelijk maken en optimaliseren van de interne en externe communicatie.

Communicatiematrix
De onderstaande matrix kan eens per jaar worden ingevuld. Wanneer een publieks- of doelgroep is benaderd, kan een kruisje worden gezet. Zo wordt vanzelf zichtbaar waar veel energie in wordt gestoken en wat de witte vlekken zijn.

Kerkblad Gemeenteavond Wijkavonden Individuele bezoeken Gespreksavonden Commissievergadering Afkondiging erediensten Prikbord Petruskerk Tussenklappen Kerkbode Website Folders en brochure
Kerkenraad
Gemeenteleden
Commissies
Pastor
Andere kerken
Burgerlijke gemeente
Dorp
Sponsors/subsidie

Aanwezige Communicatiemiddelen: Publieksgroepen
Kerkblad / Kerkbode Gemeenteleden
Gemeenteavond Kerkenraad
Wijkavonden Commissies (intern)
Individuele bezoeken (pastoraat) Pastorale medewerker
Gespreksavonden (thema’s) Andere kerken
Commissievergadering Burgerlijke gemeente Afkondigingen eredienst Sponsors’/subsidie
Website
16. Evaluatie
Elk jaar evalueren in een gemeenteavond waarbij de voortgang van het werkplan kan worden besproken.

17. Bijlage

Bijlage 1

Aantal kerkelijk ingeschreven leden
Doopleden 141
Belijdende leden 126
Mee geregistreerd 111
Totaal 378

Bijlage 2

Aantal leden per leeftijd categorie
Leeftijdscategorie doopleden belijdende leden overige leden
0 t/m 9 jaar 3 0 2
10 t/m 19 jaar 27 0 3
20 t/m 29 jaar 22 0 4
30 t/m 39 jaar 20 3 10
40 t/m 49 jaar 26 8 4
50 t/m 59 jaar 21 25 8
60 t/m 69 jaar 8 33 19
70 t/m 79 jaar 11 36 32
80 t/m 89 jaar 3 18 25
90 t/m 99 jaar 0 3 4

Bijlage 3

Burgerlijke staat ingeschreven leden
Ongehuwd 94
Gehuwd 211
Gescheiden 17
Weduwe/naar 35
Onbekend 21